24.09.2020. Četvrtak
Aktuelnosti
OBAVEŠTENJE O STAVLJANJU NA JAVNI UVID PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJEM PREDEO IZUZETNIH ODLIKA „SUBOTIČKA PEŠČARA“ ZA PERIOD 2021 – 2030.
10.09.2020.

Javno  preduzeće  „Palić  Ludaš“ Palić,  Upravljač  zaštićenog  područja  Predeo izuzetnih odlika

„Subotička peščara“, saglasno članu 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 – ispr. i 14/16 i 95/2018 – dr. zakon), u cilju obezbeđivanja učešća  javnosti,  stavlja  na  javni  uvid  predlog  Plana  upravljanja  Predelom  izuzetnih  odlika

„Subotička peščara“ za period 2021–2030. godine. Javni uvid traje u periodu od 14.09.2020. do 14.10.2020. godine. Materijal je dostupan u štampanom obliku u prostorijama Upravljača (Upravnoj zgradi na Paliću, Kanjiški put 17a, i Vizitorskom centru „Ludaš“ u Hajdukovu, Prespanska 12) svakog radnog dana od 7 do 15 časova, u prostorijama Gradske kuće u Subotici (Trg Slobode 1, soba 128, svakog radnog dana od 12 do 13 časova, u prostorijama Mesne zajednice

„Hajdukovo“ u Hajdukovu (Borisa Kidriča 30, 24414 Hajdukovo, telefon: 024-4758-021), u MZ

„Palić“ na Palić (Splitska aleja broj 1, Palić 24413, telefon: 024-754-037), u MZ „Makova sedmica“ u Subotici (Majšanski put 362, 24000 Subotica, telefon 024/550-015) i u MZ „Kelebija“ u Subotici (Put Edvarda Kardelja 383, 24000 Subotica, telefon: 024/4780-205) u skladu sa radnim vremenom kancelarije, kao i u elektronskom obliku na sajtu Grada Subotice i sajtu upravljača www.palic-ludas.rs .

Prezentacija predloga Plana i Javna rasprava će se održati 21.12.2020. godine u Vizitorskom centru Ludaš sa početkom u 12.00 časova.

JP „Palić-Ludaš“ Palić poziva javnost da izvrši uvid u pomenuti predlog Plana upravljanja i najkasnije do 14.10.2020. dostavi mišljenja, primedbe i predloge u pisanom obliku na adresu Upravljača: JP „Palić-Ludaš“, Kanjiški put 17a, Palić, ili elektronskom poštom na adresu office@palic-ludas.rs . Kontakt telefon Upravljača je 024 753 121.

Preuzmite predlog plana u PDF formatu.