03.08.2020. Ponedeljak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.4./20 Supstrat i treset
11.06.2020.

Rok za predaju ponuda: 22.06.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca