07.08.2020. Petak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.1.1./20 Seme cveća
20.05.2020.

Rok za predaju ponuda: 29.05.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca