Aktuelnosti

Distribucija dozvola za rekreativni ribolov u 2017. godini

28.02.2019.

Javno preduzeće "Palić-Ludaš", korisnik Ribarskih područja "Palić-Kireš-Ludaš" i "Bačka" (deo), je počelo distribuciju dozvole za rekreativni ribolov u 2017. godini.

Visina naknade za dobijanje dozvole za rekreativni ribolov na vodama Ribarskih područja „Palić-Kireš-Ludaš“ (na zaštićenim područjima Park prirode „Palić“ i Specijalni rezervat prirode „Ludaško jezero“) i "Bačka" deo u 2017.  godini utvrđuje se na osnovu Pravilnika o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2017. godinu („Sl. glasnik RS”, br. 96/2016 od 02.12.2016.):

     D2 - godišnja dozvola 6.000 dinara,

     D3 - godišnja dozvola (za lica starija od 65 godina, žene i lica sa telesnim oštećenjem od 60-80%) 3.000 dinara,

     D4 - godišnja dozvola (za lica sa telesnim oštećenjem od 80% i više, lica sa potpunim gubitkom radne sposobnosti, za vojne invalide i civilne invalide rata sa telesnim oštećenjem od 60% i više i lica mlađa od 18 godina 600 dinara,

     D5 - godišnja dozvola za rekreativni ribolov na Ribarskom području "Palić-Kireš-Ludaš" 5.000,00 dinara,

     D6 - dnevna dozvola 1.000,00  dinara,

     D7 - višednevna dozvola 2.000,00  dinara.

     Dozvole se mogu nabaviti u prostorijama JP „Palić-Ludaš“ (Kanjiški put 17/a, Palić), kod ribočuvara zaposlenih u JP „Palić-Ludaš“.

    NAPOMENA: Na osnovu člana 45. Zakona o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda („Službeni glasnik RS“, br. 128/2014) obaveštavamo Vas da:
     - svaki ribolovac je dužan da vodi evidenciju o ulovu na jedinstvenom obrascu (Pravilnik o izgledu i sadržini obrasca evidencije ulova ribolovaca i načinu vođenja evidencije o ulovu ribe, „Sl. glasnik RS“, broj 34/2015) koju izdaje korisnik ribarskog područja (JP "Palić-Ludaš"),
     - evidenciju ulova ribolovac dostavlja korisniku na kraju tekuće godine,
     - korisnik ne može izdati dozvolu za tekuću godinu ribolovcu koji nije dostavio evidenciju ulova za prethodnu godinu,
     - podaci iz evidencije ulova ribolovaca sastavni su deo godišnjeg izveštaja korisnika.


    KONTAKT:

    Telefon: 024/753-121 (radnim danima 8-14h)
    E-mail: ribolov@palic-ludas.rs

Ludaško jezero je kompleks vlažnih staništa koji sadrži otvorene vodene površine, tršćake, i rane vrste travnih zajednica.
Stepsko jezero Ludaš, veličine 328 hektara je jedinstveno u Srbiji.

Pročitajte više

IPA Projekti

IPA projekt održivog upravljanja sliva Palić-Ludaš

Ribarska područja

Ribarsko područje se nalazi u sklopu zaštićenog područja Park prirode „Palić“.

Galerija slika

Priroda, životinje, ljudi.

Visitorski centar

Vizitorski centar, na obali ludoškog jezera u naselju Hajdukovo, nastala je u okviru Interreg programa.

Delatnosti

Javno preduzeće osnovano je radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa - upravljanja zaštićenim područjima, u skladu sa aktima o zaštiti, donetim na osnovu zakona kojim se reguliše zaštita prirode, a kojima je javno preduzće određeno za upravljača.

Čuvarska služba

Neposredni nadzor na zaštićenom području vrši čuvarska služba koju obezbeđuje upravljač, preko čuvara zaštićenog područja

Poljočuvarska služba

Poljočuvarska služba posluje tek od juna 2016. godine. Poljočuvaska služba se trenutno sastoji od deset članova: osam poljočuvara, koordinatora i rukovodioca.

Rasadnik

Rasadnik cveća i dendromaterijala na Paliću postoji u sklopu Velikog parka još od druge polovine XIX veka (1862. god.) kada je formiran za potrebe parka koji je podignut 1842. godine.

Posetilačka staza Ludaš - ČURGO Zapadna staza

Ludaško jezero se nalazi na severu Vojvodine na teritoriji opštine Subotica u blizini državne granice sa Mađarskom. Na obali jezera su smeštena naselja Ludaš- Šupljak, Hajdukovo i Nosa.

Posetilačka staza Ludaš - KIREŠ Istočna staza

Prirodna vegetacija u Specijalnom rezervatu prirode „Ludaško jezero“ je opstala samo u vidu manje-više izolovanih ostrvaca unutar poljoprivrednog predela.

Posetilačka staza u SRP "Selevenjske pustare"

Nekada tradicionalno vinogradskog područje, koje je koristilo klimatske i geološke prednosti peščarske podloge danas ima mnogo više voćnjaka.