Актуелности

Дистрибуција дозвола за рекреативни риболов у 2018. години

18.01.2018.

Јавно предузеће "Палић-Лудаш", корисник Рибарских подручја "Палић" и "Лудаш", је почело дистрибуцију дозволе за рекреативни риболов у 2018. години.

Висина накнаде за добијање дозволе за рекреативни риболов на водама Рибарских подручја „Палић" и "Лудаш“ (на заштићеним подручјима Парк природе „Палић“ и Специјални резерват природе „Лудашко језеро“) у 2018. години утврђује се на основу Правилника о вредности дневне, вишедневне и годишње дозволе за рекреативни риболов за 2018. годину („Сл. гласник РС”, бр. 89/2017):

Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Палић" (у заштићеном подручју Парк приороде "Палић") износи 2.000,00 динара.
Вредност годишње дозволе за рекреативни риболов на рибарском подручју "Лудаш" (у заштићеном подручју Специјални резерват природе "Лудаш") износи 2.000,00 динара.
Вредност дневне дозволе за рекреативни риболов на свим рибарским подручјима износи 1.000,00 динара.

112_1.jpg

 

НАПОМЕНА: На основу члана 45. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда („Службени гласник РС“, бр. 128/2014) обавештавамо Вас да:
- сваки риболовац је дужан да води евиденцију о улову на јединственом обрасцу (Правилник о изгледу и садржини обрасца евиденције улова риболоваца и начину вођења евиденције о улову рибе, „Сл. гласник РС“, број 34/2015) коју издаје корисник рибарског подручја (ЈП "Палић-Лудаш"),
- евиденцију улова риболовац доставља кориснику на крају текуће године,
- корисник не може издати дозволу за текућу годину риболовцу који није доставио евиденцију улова за претходну годину,
- подаци из евиденције улова риболоваца саставни су део годишњег извештаја корисника.

Телефон: 024/753-121 (радним данима 8-14х)
Е-маил: риболов@палиц-лудас.рс

Лудашко језеро је комплекс влажних станишта који садржи отворене водене површине, тршћаке, и ране врсте травних заједница.
Степско језеро Лудаш, величине 328 хектара је јединствено у Србији.

Прочитајте више

Делатност

Јавно предузеће основано је ради обављања делатности од општег интереса - управљања заштићеним подручјима, у складу са актима о заштити, донетим на основу закона којим се регулише заштита природе, а којима је јавно предузће одређено за управљача.

Чуварска служба

Непосредни надзор на заштићеном подручју врши чуварска служба коју обезбеђује управљач, преко чувара заштићеног подручја

Пољочуварска служба

Пољочуварска служба послује тек од јуна 2016. године. Пољочуваска служба се тренутно састоји од десет чланова: осам пољочувара, координатора и руководиоца.

Расадник

Расадник цвећа и дендроматеријала на Палићу постоји у склопу Великог парка још од друге половине XИX века (1862. год.) када је формиран за потребе парка који је подигнут 1842. године.

Посетилачка стаза Лудаш - ЧУРГО Западна стаза

Лудашко језеро се налази на северу Војводине на територији општине Суботица у близини државне границе са Мађарском. На обали језера су смештена насеља Лудаш- Шупљак, Хајдуково и Носа.

Посетилачка стаза Лудаш - КИРЕШ Источна стаза

Природна вегетација у Специјалном резервату природе „Лудашко језеро“ је опстала само у виду мање-више изолованих острваца унутар пољопривредног предела.

Посетилачка стаза у СРП "Селевењске пустаре"

Некада традиционално виноградског подручје, које је користило климатске и геолошке предности пешчарске подлоге данас има много више воћњака.