07.08.2020. Petak
Javne nabavke
Javna nabavka male vrednosti br. JNMV 1.2.4./20 Usluge o oblasti hortikulture
09.06.2020.

Rok za predaju ponuda: 18.06.2020. godine do 12 časova na adresu naručioca